Hollands Noorderkwartier en De Dommel slaan handen ineen

Waterschappen zoeken voortdurend naar manieren om de waterzuivering te optimaliseren. De kosten van schoon en gezond zijn immers aanzienlijk en er blijken diverse innovaties die het zuiveringsproces kunnen verbeteren. Een van die innovaties is de zogenaamde zuiverende kas. Via dit concept wordt het afvalwater gezuiverd tegen lagere kosten en met minder ruimtegebruik. Reden voor Waterschap De Dommel (WDD) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hier nader in te duiken. Hoe kun je de waterketen verder optimaliseren? Hoe ziet de waterketen er in de toekomst uit? Hoe kun je inwoners bewust maken? Dat zijn de centrale vragen waarmee waterschappen kampen! Waterschap De Dommel (WDD) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben elkaar gevonden in hun zoektocht naar nieuwe innovatieve oplossingen voor de snel groeiende steden. Beide waterschappen zijn er van overtuigd dat daarvoor een mix nodig is van centrale en decentrale zuiveringen en/of oplossingen waarbij schoon water, meervoudig ruimtegebruik en waardecreatie belangrijke kernwaarden zijn. Beide zijn van mening dat op deze onderdelen lef moet worden getoond. Zij gaan voor levensvatbare concepten met een open innovatiepad in de tijd.
WDD en HHNK zijn op dit moment bezig met de introductie van de zuiverende kas als alternatief van gangbare zuiveringstechnieken. Het idee is afkomstig van de Hongaar István Kenyeres die met zijn bedrijf Biopolus een technologie levert die baanbrekend kan zijn. Hij heeft in Budapest kassen ingericht op basis van dit principe. Zowel HHNK als WDD denken dat ze met de introductie ervan andere waterschappen kunnen inspireren. De studenten van HHNK wonnen met het concept de zuiverende kas al de Sustainability Challenge 2015 en WDD werd door de Ministeries van EZ, IenM en BZKR gevraagd om met dit concept op de Innovatie Expo te staan. Hun oplossing geeft ruimte voor innovatie, waardecreatie, bewustwording bij inwoners en inzicht in hoe de afvalwaterketen er in de toekomst uit zou kunnen zien.
“Geen circulaire economie, zonder een circulaire waterhuishouding.” Dat was de conclusie van een bestuurlijk overleg tussen Ruud Maarschall van HHNK en Jan Verhoeven van WDD over hun projecten op het gebied van water zuiveren met een zuiverende kas. Een zuiverende kas past in het kringloopdenken. Hierbij wordt niet gedacht in normen, maar in producten. Om geen dubbel werk te doen en elkaar te versterken, hebben de portefeuillehouders Waterketen afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken. De essentie van de afspraken is dat beide waterschappen elkaar als proeftuin benutten. “Wij kwamen erachter dat WDD hetzelfde spoor heeft ingezet als HHNK” aldus Ruud Maarschall. “Hierover raakten we in gesprek en we zagen dat we elkaar op dit vlak kunnen versterken”, aldus Jan Verhoeven. Maarschall en Verhoeven: “Wij nodigen andere waterschappen dan ook uit om mee te doen en als Waterschap Nederland samen klaar te zijn voor de toekomst.” In opdracht van de STOWA wordt momenteel onderzoek gedaan naar de verschillende systemen van zuiverende kassen. Zo is er het principe van de Living Machine van de Amerikaan John Todd, het principe van Organica en dat van Biopolus van István Kenyeres. Van deze systemen wordt een breed spectrum aan parameters met elkaar vergeleken. Idee is dat aan de hand van de resultaten een proefkas op een rwzi kan worden gebouwd. Bij het STOWA-onderzoek zijn de meeste waterschappen reeds betrokken. En nog steeds sluiten er waterschappen aan!