Geen onbenutte grondstoffen in Zaanstad

Zaanstad streeft naar een circulaire economie waarin grondstoffen slim (her-)gebruikt worden. Om hergebruik te stimuleren, voert de gemeente een aantal acties uit. Zaanstad stelt hiervoor een coördinator ‘circulaire economie’ aan. Door meer in te zetten op hergebruik van grondstoffen wordt verwacht dat bedrijven minder afval gaan produceren en efficiënter omgaan met het gebruik van grondstoffen. Wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid): ‘Door de groei van de wereldbevolking en toenemende welvaart in de wereld, dreigen grondstoffen schaars te worden. Het wordt daarom steeds belangrijker dat grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en dat verspilling wordt tegengegaan. Een manier om dit te bereiken is door hergebruik van reststoffen. De maakindustrie in Zaanstad is bij uitstek geschikt om meer in te zetten op een circulaire economie’. 

Hergebruik van producten
Een eerste stap hierin is het hergebruik van reststoffen. Dit zorgt ervoor dat geen tot minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien draagt een circulaire economie bij aan versterking van de bedrijvigheid in Zaanstad doordat dit innovatie, kennis en duurzaamheid met zich meebrengt. Het is een extra stimulans voor de ontwikkeling en vestiging van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van innovatie en grondstofhergebruik. Hiermee wordt Zaanstad aantrekkelijker voor een ander type bedrijven en worden economische groei en werkgelegenheid gestimuleerd. 
Verdere verbetering nodig
Een groot deel van de reststromen wordt in Nederland hergebruikt. Een verdere verbetering is mogelijk. Voor de reststromen die nog niet worden hergebruikt, kan een nuttige toepassing worden gevonden. Naast het besparen van grondstoffen, levert een circulaire economie ook een bijdrage aan de klimaatdoelstelling van Zaanstad omdat er minder CO2 wordt uitgestoten. De coördinator circulaire economie wordt verantwoordelijk voor:
  • Het signaleren van reststromen bij ondernemingen en instellingen in Zaanstad en de regio;
  • Het bij elkaar brengen van relevante stakeholders (bedrijfsleven, kennisinstituten) waarmee vraag en aanbod van kennis en van reststromen bij elkaar worden gebracht;
  • Het vergroten van de bewustwording door kennisspreiding en communicatie met bedrijven.
Wethouder Dick Emmer: ‘De voedings- en genotmiddelenindustrie levert bijvoorbeeld een kwart van alle reststromen in Nederland. Maar ook zijn er in Zaanstad en omgeving bedrijven gevestigd die textiele reststromen hebben, zoals oude kleding en juten zakken. Hier liggen kansen voor de verdere uitbouw van een grondstoffenrotonde voor textiel. Bij deze grondstoffen vindt nu nog relatief weinig hergebruik plaats, daar moet verandering in komen’.
Zaanstad neemt intern zelf het goede voorbeeld door o.a. circulair in te kopen en neemt per december 2016 deel aan het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit zorgt voor duurzame inkoop van producten, diensten en werken.