Onkruid vergaat niet

Recentelijk is de discussie over het wel of niet toelaten van bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen weer in alle hevigheid los gebarsten. Eind vorig jaar lanceerde  staatssecretaris Mansveld een voorstel tot een verbod op chemische onkruidbestrijding op verharde oppervlakken en sindsdien hebben voor- en tegenstanders zich ruimschoots uitgesproken over dit onderwerp in de nationale pers.  Een belangrijk argument tegen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is de uitspoeling naar het oppervlaktewater en de problemen die dit veroorzaakt bij de drinkwaterbereiding. Glyfosfaat en haar afbraakproduct, aminomethylfosfonzuur (AMPA) is de meest voorkomende vorm van een chemisch bestrijdingsmiddel dat wordt aangetroffen. Deze stoffen bereiken het oppervlaktewater via regenwater dat ofwel direct, via overstort, of via rioolwaterzuiveringen geloosd wordt. Een deel van deze stoffen wordt weliswaar door afbraak van het glyfosfaat en absorptie van AMPA aan zuiveringslib in de rwzi verwijderd, men schat ongeveer 35%, maar het overgrote deel komt in het oppervlaktewater terecht waardoor met name in het voor- en najaar de limiet van 0,1 μg/l, die geldt voor de inname van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding, regelmatig overschreden wordt. Chemische onkruidbestrijding vormt dus een steeds grotere belasting voor de drinkwaterbereiding. Net zoals het onkruid dat elk jaar weer terugkomt is ook het middel om dit tegen te gaan een terugkomend verschijnsel bij de drinkwaterbereiding. Per saldo verplaatsen we het probleem van een plantje dat tussen de stoeptegels omhoog komt naar een erger kwaad dat onze drinkwaterproductie bedreigt. We moeten ons de vraag stellen of het middel niet erger is dan de kwaal. Nu er steeds meer alternatieven voorhanden zijn om onkruid te bestrijden zoals fysieke verwijdering d.m.v.  borstelen, branden, stomen of natuurlijke middelen die onkruidgroei verwijderen moeten we kiezen voor duurzaam onkruidbeheer om op lange termijn onze drinkwaterbereiding niet de nek om te draaien.

Robert Wagenveld
Directeur bij QM Environmental Services