Innovatie in waterbeheer en waterveiligheid krijgt meer focus

Op 13 april heeft Waterschap Vallei en Veluwe samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met Wageningen UR/Alterra en Deltares. De partijen maakten afspraken over structurele samenwerking rond kennisuitwisseling en innovatie. Dat is belangrijk om snel te kunnen inspelen op de effecten van klimaatverandering en nieuwe stoffen in oppervlaktewater zoals medicijnresten.

Op de campus van Wageningen UR plaatsten dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe, Tijs Breukink, lid van de Raad van bestuur van Wageningen UR en Deltares-directeur Ron Thiemann hun handtekeningen symbolisch op flessen water en vervolgens op de documenten. Waterschap en kennisinstellingen werken al langer samen. Met de afspraken die zij op 13 april ondertekenden, brengen zij hierin meer focus aan, met een meer structurele aanpak voor de komende jaren.

Over en weer
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Met deze samenwerkingsovereenkomsten zetten wij met elkaar een belangrijke stap om de meest actuele kennis over waterbeheer, waterveiligheid en technische mogelijkheden een plek te geven in de praktijk. Om zo te werken aan concrete oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de waterwereld. Wageningen UR en Deltares brengen daarbij innovatieve kennis in, het waterschap biedt vraagstukken in de praktijk. Een mooie combinatie. Zo kan het waterschap de springplank zijn voor de waterloopbaan van studenten.”

Uitwisseling en gezamenlijke onderzoeksthema’s
Concreet houden de afspraken in dat het waterschap praktijk- en onderzoekplekken biedt aan studenten en onderzoekers van Wageningen UR en Alterra. Hiervoor hebben zij een gezamenlijk uitvoeringprogramma opgesteld en werken ze samen in de proeftuin Hierdense Beek. Met Deltares gaat het waterschap samenwerken op het gebied van toegepast onderzoek en simulatie. De samenwerking richt zich op drie thema’s. Gezien de invoering van de nieuwe normering op waterveiligheid, waarbij concrete vraagstukken in het beheergebied worden aangepakt. Een ander thema is wateroverlast, vooral in stedelijk gebied en het bepalen van kosteneffectieve maatregelen. Hiervoor loopt een pilot in Rhenen met de simulatiesoftware 3DI. Het laatste thema is grondwaterbeheer, dat steeds belangrijker wordt gezien klimaatverandering (droogte). De samenwerking wordt ingevuld door pilots en detachering van Deltares experts.

Samenwerking cruciaal
Waterschap Vallei en Veluwe streeft ernaar het hele palet aan onderwijs en onderzoek aan zich te verbinden. Van toegepast onderzoek tot wetenschappelijk onderwijs, HBO en MBO. Doel is de nieuwste (‘state of the art’) kennis meer vanzelfsprekend in te zetten in de praktijk bij actuele vraagstukken. Vorig jaar sloot het waterschap al een samenwerkingsovereenkomst af met Van Hall Larenstein en Helicon.