Livedijk in de Willemspolder in gebruik

Waterschap Rivierenland paste onlangs de innovatieve oplossing Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) toe bij de dijkverbetering tussen Hagestein en Opheusden ter voorkoming van piping. Om de techniek van het VZG verder door te ontwikkelen en te onderzoeken, is op woensdag 7 oktober in de Willemspolder in IJzendoorn (nabij Tiel) een onderzoeksproject gestart. In een zomerkade, die een zogenaamde LiveDijk wordt, plaatste aannemer Van Den Herik het VZG onder de noemer ´piping control`: een aanbrengtechniek die zij zelf hebben ontwikkeld.

Het is een ideale locatie omdat deze polder omringd is door een zomerkade die regelmatig wordt belast door hoogwater, waarbij zandmeevoerende wellen ontstaan. Na de praktijktest met de LiveDijk kunnen ontwerptoepassingen, monitoringseisen en uitvoeringseisen voor VZG nog verder worden aangescherpt. Het onderzoek maakt deel uit van de ‘POV Piping’ van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het zorgt ervoor dat in de toekomst andere waterschappen de oplossing ook kunnen gaan toepassen en het dus een geaccepteerde techniek wordt. Het onderzoek loopt naar verwachting maximaal tien jaar.

POV Piping 1Geotextiel en piping
Piping is een faalmechanisme waarbij water door of onder de dijk stroomt. Als daarbij zand meespoelt, kan de dijk uiteindelijk ondermijnd worden en dreigt een dijkdoorbraak en overstroming. Het risico op piping speelt bij ongeveer 200 kilometer dijken die nu zijn afgekeurd, overal in Nederland. Geotextiel wordt gezien als een veelbelovende oplossing tegen het probleem van piping bij dijken. Het doek zorgt ervoor dat de erosie van zand door de grondwaterstroming wordt gestopt en versterkt zo de dijk zonder grote ingrepen in het landschap, minder overlast voor bewoners en zonder hoge kosten.

Samenwerking
Kennisinstellingen en marktpartijen werken intensief samen via de Taskforce Deltatechnologie, waarvan dit project LiveDijk Willemspolder een onderdeel is. De volgende partijen werken hieraan mee:

•Projectoverstijgende verkenning (POV Piping), vertegenwoordiging van alle waterschappen en het Rijk: hierin werken ze samen aan innovatieve en doelmatige oplossingen voor piping
•Waterschap Rivierenland, initiator en ontwikkelaar van VZG samen met kennisinstituut Deltares
•Van den Herik uit Sliedrecht, die een techniek heeft ontwikkeld om het geotextiel met een aangepaste diepdrainage machine aan te brengen: piping control
•Stichting FloodControl IJkdijk, die het meetprogramma ontwikkelde en Inventec voert het meetprogramma uit
•Dekker BV, die de locatie voor de proefopstelling ter beschikking heeft gesteld

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De proef met Verticaal Zanddicht Geotextiel wordt mede gefinancierd door POV Piping van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. Nederland heeft 3500 km dijken, dammen en duinen die van levensbelang zijn voor de veiligheid van 17 miljoen inwoners. We moeten er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat die waterkeringen sterk genoeg zijn. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om deze waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.