OPHEFFING VERENIGING COGEN NEDERLAND

De Vereniging Cogen Nederland houdt per heden op te bestaan. Dit heeft de Algemene Ledenvergadering besloten op 10 maart jongstleden. De belangenbehartiging van Warmtekrachtkoppeling(WKK) wordt per direct overgedragen aan VEMW.

De belangrijkste reden om de belangenbehartiging elders onder te brengen, is dat WKK inmiddels voor de industrie en tuinbouw geen apart beleidsonderwerp meer is. In de brede energietransitie is WKK slechts één onderdeel en ook de overheid voert overleg over beleidsvorming met brancheorganisaties en nog maar zeer beperkt met specifiek technologiegerichte organisaties. Bovendien is het ledenbestand van Cogen Nederland gestaag afgenomen, waardoor de basis van de vereniging te smal is geworden.

VEMW heeft met haar visie “Samen op weg naar minder” van juni vorig jaar een duidelijke koers uitgezet voor CO2-reductie met de bijbehorende energietransitie, waarin warmte naast gas en elektriciteit een duidelijke plaats heeft gekregen. Dit vertaalt zich in de oprichting van een Taakgroep Warmte. Deze taakgroep heeft tot doel het belang van betaalbare, betrouwbare en bij voorkeur duurzame warmte te behartigen. De rol van WKK krijgt hierin een duidelijk profiel en wordt integraal onderdeel van een bredere beleidsagenda. WKK-belangenbehartiging is hiermee geborgd voor de toekomst.