Vallei en Veluwe verijdelt verdroging Vossenbroek

Herstel van verdroogde natuurgebieden is van nationaal belang. Dat komt omdat gebieden met blauwgrasland inmiddels zeldzaam zijn. Waterschap Vallei en Veluwe verhoogt daarom grondwaterstanden in natuurgebied Vossenbroek. Doel daarbij is ook om natte voeten van aangrenzende eigenaren te voorkomen. Dieren en planten profiteren van de maatregelen. Vossenbroek ligt ten oosten van Emst, tussen Epe en Vaassen. Het werk is deze week gestart en is in oktober 2016 klaar.
“Gebieden waar zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit nog oorspronkelijk is, hebben we in Nederland niet veel meer. Door een dalende grondwaterstand neemt de kwaliteit van water af en hebben planten die afhankelijk zijn van een hoog waterpeil het moeilijk,” zegt heemraad Dirk-Siert Schoonman. “Daarom maakt het waterschap zich sterk om verdroging tegen te gaan.”
Herstel zeldzaam blauwgrasland
Grotere oppervlakten, die na het afgraven van de bovenste laag kunnen worden hersteld, komen alleen nog voor op de oostflank van de Veluwe. Van de oorspronkelijke 100.000 hectare met name blauwgrasland is in Nederland minder dan 30 hectare van vrij goede kwaliteit over. Met onder andere de natuurontwikkeling in het Vossenbroek stijgt de oppervlakte blauwgrasland op de Oost-Veluwerand weer tot meer dan 100 hectare.

Maatregelen
Het jonge broekbos – bos waarin een hoge grondwaterstand de bomen- en plantengroei bepaalt – kan zich beter ontwikkelen door de langdurig nattere omstandigheden en betere waterkwaliteit. Door de uit te voeren maatregelen wordt veel minder grondwater via de sloten afgevoerd en kan de grondwaterstand in het natuurgebied stijgen. Er komt dus meer grondwater (van goede kwaliteit) ten goede aan het natuurgebied zelf. De maatregelen bestaan uit het minder diep en breder maken van watergangen, die water uit het gebied onttrekken. Verder wordt een nieuwe watergang gegraven, bestaande oevers afgegraven tot natuurvriendelijke oevers en op de bodem en het talud van twee dieper te maken watergangen brengt het waterschap klei aan.

Verbetering voor dieren en planten
Doordat de straks verbeterde gebieden bij elkaar in de buurt liggen, verbetert het leven van dieren zoals de moerassprinkhaan, bruine winterjuffer, bosrietzanger en watersnip. Doortrekkers en overwinteraars als het witgatje en de grote zilverreiger gaan het gebied zeker vinden. Planten als de gewone dotterbloem, holpijp en vlottende bies kunnen zich in de graslanden en kleine sloten gaan uitbreiden, dat geldt in het broekbos voor de elzenzegge, waterviolier en gele lis.

Samenwerking en kosten
Waterschap Vallei en Veluwe voert de maatregelen uit met Geldersch Landschap en Kasteelen, de eigenaar van het natuurgebied. De kosten bedragen € 140.000,–. Provincie Gelderland verleent 75% subsidie.